Άμβλυνση
των παραγόντων
που εμποδίζουν τη φοίτηση

Σύντομη περιγραφή της δομής «ΟΜΠΡΕΛΑ»

Περιγραφή

Η οικονομική κρίση η οποία ταλανίζει τη χώρα τα τελευταία χρόνια έχει επιδεινώσει τη δυνατότητα αρκετών οικογενειών και φοιτητών να υποστηρίξουν οικονομικά και κατ’ επέκταση να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Ως συνέπεια των οικονομικών δυσχερειών φοιτητών και οικογενειών, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός φοιτητών στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του ΔΙΠΑΕ εμφανίζει καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των σπουδών του ή και διακοπή και εγκατάλειψή τους λόγω αδυναμίας διαβίωσης εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος.

Η κατάσταση αυτή αφορά την πλειοψηφία των φοιτητών οι οποίοι προέρχονται από χαμηλά οικονομικά στρώματα και ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, όπως για παράδειγμα φοιτητές με άνεργους γονείς, φοιτητές με ειδικές ανάγκες και σοβαρά προβλήματα υγείας, φοιτητές με παιδιά που είναι μονογονεϊκές οικογένειες, φοιτητές με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, φοιτητές πολύτεκνων οικογενειών, κλπ.

Σκοπός

Η φιλοδοξία αυτής της πράξης είναι η άμβλυνση διαφόρων παραγόντων που εμποδίζουν τη φοίτηση, την καθημερινή μέριμνα και την ακαδημαϊκή επιτυχία του κάθε φοιτητή. Θα προσφερθεί λοιπόν βοήθεια και υποστήριξη σε τρία επίπεδα, σε συναισθηματικό-ψυχολογικό επίπεδο, σε ακαδημαϊκό επίπεδο και σε πρακτικό επίπεδο.

Ο βασικός σκοπός λοιπόν της πράξης είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης δομής κοινωνικής μέριμνας και συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης φοιτητών με απώτερο στόχο την αύξηση του ποσοστού συνεπούς ολοκλήρωσης των σπουδών τους και την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής φοιτητών από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, φοιτητές από οικογένειες μεταναστών, φοιτητές με σοβαρά προβλήματα υγείας). Η ονομασία της δομής αυτής, η οποία θα βασίζεται σε σύγχρονα πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας θα ονομάζεται «ΟΜΠΡΕΛΑ».

Επιμέρους στόχοι

  • η δημιουργία μιας σύγχρονης δομής η οποία θα υποστηρίξει την ενσωμάτωση, επανένταξη και αποφοίτηση φοιτητών από την Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του ΔΙΠΑΕ από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης και ολοκλήρωσης των σπουδών τους και κατ’ επέκταση η υποστήριξη του ακαδημαϊκού έργου του ιδρύματος.
  • η δημιουργία και υποστήριξη ενός δικτύου συμβούλων για την εξατομικευμένη βοήθεια και καθοδήγηση φοιτητών σε ακαδημαϊκό, κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο. Για το στόχο αυτό θα επιδιωχθεί η επιμόρφωση και ενεργός συμμετοχή φοιτητών από την Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του ΔΙΠΑΕ στο θεσμό του iMentor για την υποστήριξη συμφοιτητών από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.
  • η ενίσχυση της συνεργασίας κοινωνίας – ΔΙΠΑΕ μέσω του θεσμού «ΣΤΗΡΙΖΩ» για τη διευκόλυνση εξεύρεσης εργασίας φοιτητών από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.
  • η στήριξη φοιτητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα προσβασιμότητας και παρακολούθησης μαθημάτων με τη χορήγηση υποτροφιών.
  • η βελτίωση πρόσβασης σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα για άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής.
  • η επιδίωξη διεθνών συνεργασιών και διαρκούς βελτίωσης της τεχνογνωσίας της δομής «ΟΜΠΡΕΛΑ» μέσω της συνέργειας με δομές κοινωνικής μέριμνας διεθνών ιδρυμάτων με πείρα στο αντικείμενο.
  • η διασφάλιση της βιωσιμότητας και υποστήριξη της δομής «ΟΜΠΡΕΛΑ» και μετά τη λήξη της χρηματοδότησης της πράξης μέσω της ευαισθητοποίησης εξωτερικών φορέων, θεσμών και προσώπων.

Καινοτομία

Η φιλοσοφία της δομής «ΟΜΠΡΕΛΑ» είναι να προσφέρει βοήθεια σε φοιτητές από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες προκειμένου να υποστηριχθεί η επανένταξή τους και να βελτιωθεί ο ρυθμός αποφοίτησής τους:

Η σημαντική καινοτομία της δομής Ομπρέλα είναι ότι θα βασίζεται σε μία προσέγγιση ολιστική (holistic approach) και εξατομικευμένη (person-centered approach).

  • Σε ολιστικό επίπεδο, η Ομπρέλα θα έχει ομάδες υποδοχής και υπηρεσίες εντός του ιδρύματος (ΔΙΠΑΕ), οι οποίες θα προσφέρουν υποστήριξη στους φοιτητές σε τρία επίπεδα: (α) σε συναισθηματικό-ψυχολογικό επίπεδο με υπηρεσίες συμβουλευτικής, (β) σε ακαδημαϊκό επίπεδο με υπηρεσίες επανένταξης και ενσωμάτωσης του φοιτητή στην ακαδημαϊκή ζωή, και (γ) σε πρακτικό επίπεδο με υπηρεσίες εξεύρεσης εργασίας, διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, αξιοποίησης υπαρχουσών κοινωνικών υπηρεσιών, εξεύρεσης πόρων για χορηγίες και υποτροφίες και δημιουργίας δικτύου εθελοντών για την «αναδοχή» φοιτητών από ευαίσθητες ομάδες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
  • Σε εξατομικευμένο επίπεδο, η Ομπρέλα φιλοδοξεί να δημιουργήσει το θεσμό του iMentor μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου συμβούλων οι οποίοι θα αναλαμβάνουν ατομικά κάθε ένα φοιτητή που χρήζει υποστήριξης καθόλη τη διάρκεια των σπουδών του. Οι iMentors θα είναι φοιτητές της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙΠΑΕ μεγαλύτερων ετών φοίτησης, οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ενσωμάτωσης στην ακαδημαϊκή ζωή και παρακολούθησης των σπουδών τους και θα είναι διαθέσιμοι και σε επίπεδο φυσικής επικοινωνίας, αλλά και σε επίπεδο ηλεκτρονικής υποστήριξης των προστατευόμενων φοιτητών τους. Οι iMentors φοιτητές που θα επιλεγούν και θα ενταχθούν στη δομή Ομπρέλα θα εκπαιδεύονται από ειδικούς επιστήμονες προτού αναλάβουν την υποστήριξη φοιτητών από ευαίσθητες ομάδες. Η συμμετοχή τους θα είναι σε εθελοντική βάση, αλλά θα υπάρχει πρόβλεψη από τη δομή Ομπρέλα για ουσιαστικές και ηθικές ανταμοιβές για την προσφορά τους.

Επιστημονική
Ομάδα

Αναζητούμε πάντα για
νέους εθελοντές

Μείνετε συντονισμένοι
με το δίκτυο:

Μια σύγχρονη δομή κοινωνικής μέριμνας
δομή του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Ακολουθήστε μας

Μετάβαση στο περιεχόμενο