Συμβουλευτική και Συμβουλευτική καθοδήγηση (Mentoring).

Η συμβουλευτική καθοδήγηση-mentoring αποτελεί μια πρακτική η οποία υιοθετείται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να επιτευχθεί η υποστήριξη και η ενίσχυση ατόμων, μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και γνώσεων από έμπειρα σε λιγότερο έμπειρα -και σε ορισμένες περιστάσεις νεότερης ηλικίας άτομα.

Johnson, 2002

Η/Ο μέντορας παρέχει στην/στον καθοδηγούμενη/ο γνώσεις, συμβουλές, προκλήσεις, καθοδήγηση και υποστήριξη στην προσπάθειά της/του να επιτύχει σε έναν τομέα (π.χ. επαγγελματική εξέλιξη κ.ά.). Αναλαμβάνει το ρόλο της/του δασκάλας/δασκάλου, καθοδηγήτριας, προτύπου (role model) και σύμβουλου που διευκολύνει την επίτευξη των στόχων της ωφελουμενης/ου. Ο πραγματικός ρόλος της είναι να «εμπλέξει» το άτομο σε μια σειρά από δραστηριότητες, με στόχο τη μείωση των «αδυναμιών» του/της.

Ταλιαδώρου, 2008

Η/Ο μέντορας συνήθως είναι ένα έμπειρο άτομο που δεν είναι επαγγελματίας εκπαιδεύτρια το οποίο ενεργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ως υποστηρίκτρια, σύμβουλος, καθοδηγητής για ένα μεμονωμένο άτομο.

Rae, 2001

«….Το mentoring είναι μια προσωπική σχέση στην οποία ένα πιο έμπειρο άτομο λειτουργεί ως role-model, δάσκαλος/α, ενός λιγότερου έμπειρου ατόμου […]. Ο/Η μέντορας παρέχει στον/στην προστατευόμενό/ή του/της γνώσεις, συμβουλές και υποστήριξη. Η σχέση mentoring δύναται να περιλαμβάνει μια ευρεία ποικιλία ρόλων (διδασκαλία, συμβουλευτική, επιτήρηση, φιλία…»

Johnson, 2002

Αφήστε μια απάντηση

Μείνετε συντονισμένοι
με το δίκτυο:

Μια σύγχρονη δομή κοινωνικής μέριμνας
δομή του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Ακολουθήστε μας

Μετάβαση στο περιεχόμενο